หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านทักษะ ภาษาเยอรมัน ศิลปวัฒนธรรม ภาษาศาสตร์และวรรณคดีภาษาเยอรมัน ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และเป็นบัณฑิต ที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดแรงงานปัจจุบัน

ความสำคัญ

หลักสูตรม ุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษา ภาษาศาสตร์วรรณคดี ศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการและเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถ แข่งขันในตลาดแรงงานที่มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ภาษาเยอรมันทั้งในและต่างประเทศได้

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษาเป็นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยเป็นการผสมผสานการเรียนการสอนในห้องเรียน เข้ากับการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของนิสิต ทั้งนี้ราย วิชาสหกิจศึกษาจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกของสาขาวิชาฯ นิสิตสามารถเลือกเรียนได้นิสิตที่ไม ่เลือกแผนสหกิจ ขณะที่ศึกษาสามารถเรียนวิชาอื่นตามที่หลักสูตรกำหนดได้โดยสหกิจศึกษาจะอยู่ในช ่วงภาคการศึกษาที่ 2 ของ แผนการเรียนชั้นปีที่ 4 โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา

เหตุผลที่ควรเรียนภาษาเยอรมันที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาทางภาษาเยอรมันแบบลึกซึ้ง โดยในแผนการเรียนชั้นปีที่ 1 ผู้เรียนจะได้ปรับพื้นฐานความรู้ทักษะภาษาเยอรมันทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและ การเขียน ตลอดจนไวยากรณ์ภาษาเยอรมันเพื่อเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการศึกษาชั้นปีต่อๆ ไป ในระดับชั้นปีที่ 2 และ 3 ผู้เรียนจะได้พัฒนาองคค์ วามรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ อาทิเช่น ทักษะทางภาษาแต่ละด้าน ภาษาศาสตร์และวรรณคดี รวมทั้งประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของผู้ที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ การแปล การท่องเที่ยว อันเป็นประโยชน์ต่อ การนําไปใช้ทํางานและศึกษาต่อในอนาคต

ในส่วนของกิจกรรม นิสิตมีโอกาสร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมันนอกชั้น เรียน เช่น โครงการฝึกทักษะการพูดกับนิสิตเจ้าของภาษา กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาเยอรมัน เป็นต้น นอกจากนี้นิสิตจะได้เข้าอบรมเพิ่มเติมจากเนื้อหาในรายวิชาที่เรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการให้แข็งแกร่งขึ้น

ในส่วนของการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน ทางหลักสูตรฯ เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าใช้บริการอ่าน หนังสือและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาเยอรมันไดท้ หี่ ้องของสาขาวิชาภาษาเยอรมันซึ่งมีหนังสือหลากหลายให้ ค้นคว้าตามที่ผู้เรียนสนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม