หลักสูตรวิชา ภาษาโปรตุเกส ภาษารัสเซีย

หมวดวิชาระดับปริญญาตรี (Undergraduate Program)

- หมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (General education courses: Language and Communication)

- หมวดวิชาเลือกเสรี (Free electives)

โครงสร้างหลักสูตรภาษาโปรตุเกส (Portuguese Curriculum)

หมวดวิชาระดับปริญญาตรี (Undergraduate Program)

- หมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (General education courses: Language and Communication)

- หมวดวิชาเลือกเสรี (Free electives)

01365101 ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร I (Portuguese for Communication I) 3(3-0-6)

01365102 ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร II (Portuguese for Communication II) 3(3-0-6)

01365103 ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร III (Portuguese for Communication III) 3(3-0-6)

01365104 การฟัง-พูดภาษาโปรตุเกสเพื่องานอาชีพ (Portuguese Reading and Writing for Careers) 3(3-0-6)

01365105 การอ่าน-เขียนภาษาโปรตุเกสเพื่องานอาชีพ (Portuguese Reading and Writing for Careers) 3(3-0-6)

01365106 ศิลปวัฒนธรรมโปรตุเกสเบื้องต้น (Introduction to Portuguese Art and Culture) 3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

01365101 ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร I 3(3-0-6) โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ภาษาโปรตุเกสเบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน การออกเสียงภาษาโปรตุเกส คำศัพท์และสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น

01365102 ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร II 3(3-0-6) วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01365101 ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร I โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ภาษาโปรตุเกสเบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับที่สูงขึ้น คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน

01365103 ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร III 3(3-0-6) วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01365102 ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร II โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาโปรตุเกส ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับที่สูงขึ้น ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมโปรตุเกส

01365104 การฟัง-พูดภาษาโปรตุเกสเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01365103 ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร III การฟัง-พูดภาษาโปรตุเกส เพื่อแสดงความคิดเห็นและสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ

01365105 การอ่าน-เขียนภาษาโปรตุเกสเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01365103 ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร III หลักการอ่าน การจับใจความสำคัญในบทอ่านต่างๆ ทักษะการเขียนภาษาโปรตุเกสที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ

01365106 ศิลปวัฒนธรรมโปรตุเกสเบื้องต้น 3(3-0-6) วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01365103 ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร III ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะโปรตุเกส ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

โครงสร้างหลักสูตรภาษารัสเซีย (Russian Curriculum)

หมวดวิชาระดับปริญญาตรี (Undergraduate Program)

- หมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (General education courses: Language and Communication)

- หมวดวิชาเลือกเสรี (Free electives)

01366101 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร I (Russian for Communication I) 3(3-0-6)

01366102 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร II (Russian for Communication II) 3(3-0-6)

01366103 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร III (Russian for Communication III) 3(3-0-6)

01366104 การฟัง-พูดภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ (Russian Listening and Speaking for Careers) 3(3-0-6)

01366105 การอ่าน-เขียนภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ 01366105 การอ่าน-เขียนภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ (Russian Reading and Writing for Careers) 3(3-0-6)

01366106 ศิลปวัฒนธรรมรัสเซียเบื้องต้น (Introduction to Russian Art and Culture) 3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

01366101 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร I 3(3-0-6) โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ภาษารัสเซียเบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน การออกเสียงภาษารัสเซียคำศัพท์และสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น

01366102 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร II 3(3-0-6) วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01366101 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร I โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ภาษารัสเซียเบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับที่สูงขึ้น คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน

01366103 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร III 3(3-0-6) วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01366102 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร II โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษารัสเซีย ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับที่สูงขึ้น ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรมรัสเซีย

01366104 การฟัง-พูดภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01366103 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร III การฟัง-พูดภาษารัสเซีย เพื่อแสดงความคิดเห็นและสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ

01366105 การอ่าน-เขียนภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01366103 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร III หลักการอ่าน การจับใจความสำคัญในบทอ่านต่างๆ ทักษะการเขียนภาษารัสเซียที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ

01366106 ศิลปวัฒนธรรมรัสเซียเบื้องต้น 3(3-0-6) วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01366103 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร III ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะรัสเซีย ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม