เจ้าหน้าที่

นางสาว อังคณา อินทร์จันทร์ / หัวหน้าธุรการภาควิชา

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1-301/1321

อีเมล์ : bow_yayee@hotmail.com

นาย จิตตินนท์ วรพงศานนท์

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : ศร.4 ชั้น 3

อีเมล์ : jittinon.w@ku.th / fhumjnw@ku.ac.th

นาย จีรเศรษฐ์ แพมงคล

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : ศร.4 ชั้น 3

อีเมล์ : jeeraset@gmail.com

นางสาว จีฬารัตน์ จ้อยประดิษฐ์

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1-305/1304

อีเมล์ : gee_2498@hotmail.com

นางสาว ชลลดา อยู่เย็น

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1-301/1346

อีเมล์ : chon.lady@hotmail.com

นาย นิธิพัฒน์ เรืองเดช

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : ศร.4 ชั้น 3

อีเมล์ : nithiphat.r@ku.th

นางสาว มัทกาญจน์ แสงนาค

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1-305/1305

อีเมล์ : lovegood_yo@hotmail.com

นางสาว สุธาทิพย์ คงชูศรี

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1-305/1303

อีเมล์ : vippui@hotmail.com

นางสาว อรณิดา มะโนน้อม

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1-107/1107

อีเมล์ : fhumodm@ku.ac.th

นาย ธนาชัย เริงจิตตรี

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1-301/1321

อีเมล์ : artratat_work@hotmail.com

นาย ทศพล ภาสบุตร

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : โทร 1302

อีเมล์ : foreignlang_ku@hotmail.com

นางสาว กรนิการ์ โพธิ์ชัย

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1-301/1321

อีเมล์ : kornnikar@ku.th

นาย สราวุธ ระม่อม

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1-301/1322

อีเมล์ : sarawut.ram@ku.th