โครงสร้างหลักสูตรภาษาสเปน (Spanish Curriculum)

01364101 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร I (Spanish for Communication I) 3(3-0-6)

01364102 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร II (Spanish for Communication II) 3(3-0-6)

01364103 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร III (Spanish for Communication III) 3(3-0-6)

01364104 การฟัง-พูดภาษาสเปนเพื่องานอาชีพ (Spanish Listening and Speaking for Careers) 3(3-0-6)

01364105 การอ่าน-เขียนภาษาสเปนเพื่องานอาชีพ (Spanish Reading and Writing for Careers) 3(3-0-6)

01364106 ศิลปวัฒนธรรมสเปนเบื้องต้น (Introduction to Spanish Art and Culture) 3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

01364101 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร I 3(3-0-6) โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ภาษาสเปนเบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน การออกเสียงภาษาสเปน คำศัพท์และสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น

01364102 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร II 3(3-0-6) วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01365101 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร I โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ภาษาสเปนเบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับที่สูงขึ้น คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน

01364103 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร III 3(3-0-6) วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01365102 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร II โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาสเปน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับที่สูงขึ้น ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรมสเปน

01364104 การฟัง-พูดภาษาสเปนเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01365103 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร III การฟัง-พูดภาษาสเปน เพื่อแสดงความคิดเห็นและสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ

01364105 การอ่าน-เขียนภาษาสเปนเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01365103 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร III หลักการอ่าน การจับใจความสำคัญในบทอ่านต่างๆ ทักษะการเขียนภาษาสเปนที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ

01364106 ศิลปวัฒนธรรมสเปนเบื้องต้น 3(3-0-6) วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01365103 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร III ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะสเปน ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม