หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส

อ. วันถวิล วงศ์วานิช / ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

การศึกษา : 2011 – 2012 : D.E.S.S. (Translation), Université de Montréal, Canada / 1998 – 2001 : M.A.Linguistics, Université de Montréal, Canada /1993 - 1997 : B.A. (French), Chulalongkorn University

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 201 เบอร์โทรภายใน 1219

อีเมล์ : wantawin@gmail.com

อ.ดร. ประวิทย์ เลิศวัฒนกูล

การศึกษา : Phd. (Linguistics) (France)

ความเชี่ยวชาญ : ภาษาศาสตร์ โครงสร้างภาษาฝรั่งเศส

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 203 เบอร์โทรภายใน 1203,1204

อีเมล์ : pravitlert@yahoo.fr

อ.ดร. วิริยา หล้าเพชร

การศึกษา : Doctorat Sciences du langage Université de Franche-Comté, France 2554 / Master Sciences et Techniques des Textes Université de Franche-Comté, France 2549 / Maîtrise Français Langue Etrangère Université de Franche-Comté, France 2548 / Licence Français Langue Etrangère Université de Franche-Comté, France 2547 / ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2540

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 201 เบอร์โทรภายใน 1219

อีเมล์ : wiriya.la@ku.th

อ. วนิช พันธุ์ยิ้ม

การศึกษา : DESS Management International des Arts de la France ESTHUA Université d’Angers, France 2548 / Maîtrise Métiers du Tourisme ESTHUA Université d’Angers, France 2547 / Licence Lettres modernes Université Toulouse II (Le Mirail), France 2546 / อ.บ. ภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 201 เบอร์โทรภายใน 1219

อีเมล์ : wanich.py@gmail.com

อ. กมลชนก เครือทอง

การศึกษา : Licence Sciences du Langage, de l'Information et de la Communication, Université de Franche-Comté, France Master Sciences du Langage (Didactique du FLE/FLS : Appropriation, Apprentissage et Dispositifs d'Enseignement), Université de Franche-Comté, France

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 203 เบอร์โทรภายใน 1203,1204

อีเมล์ : kamonchanok.khr@ku.th

Mr. Xavier Galland

การศึกษา : Licence LCE Anglais (Langue Civilisation Etrangère), Université Paris VII, France, 2525

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 203 เบอร์โทรภายใน 1203,1204

อีเมล์ : xavier.g@ku.th

Mr. David Emeric Pouzol

การศึกษา : Licence de Japonais, Université Toulouse Le Mirail, France, 2554 / Maîtrise Sciences du langage (FLE), Université Grenoble Stendhal, France, 2559

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 201 เบอร์โทรภายใน 1219

อีเมล์ : davidemeric.p@ku.th

อ. อ.กุลกันยา คาโมน่า

การศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555 Master (Métier de l'Éducation et de la Formation : Enseignement en lycée professionnel (Lettres-Anglais)), Institut Universitaire de Formation des Maîtres, Montpellier, France, 2557 Maîtrise (Ingénierie en Affaires Internationales), Institut d'Administration des Entreprises, Montpellier, France, 2558

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง203 เบอร์โทรภายใน 1203,1204

อีเมล์ : kulkanya.r@ku.th