หลักสูตรภาษาเยอรมัน

ผศ. ศลิษา เตรคุพ พุทธพงษ์ศิริพร

การศึกษา : ค.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง(ภาษาเยอรมัน-ภาษาไทย) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / M.A. in German as a Foreign Language, Universität Kassel, Germany ความเชี่ยวชาญ : Second Language Acquisition, Sociolinguistics, Learning Theories

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 207 เบอร์โทรภายใน 1208

อีเมล์ : salisagerman@yahoo.com

อ.ดร. พงศกร แจ่มจำรัส / ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 / อ.ม. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 / Ph.D. Germanistische Linguistik Technische Universität Dresden, 2565

ความเชี่ยวชาญ : Diskursanalyse, Framesemantik, Politolinguistik, Gendergerechte Sprache

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 207 เบอร์โทรภายใน 1207

อีเมล์ : p.jamjumrus@hotmail.com

ผศ. รัศมี วุฒิไกรเกรียง

การศึกษา : Schulbildung und Studium 06/2009 - 09/2011 Magisterstudium an der Chulalongkorn Universität, Bangkok, Philosophische Fakultät, Hauptfach Deutsch.

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 205 เบอร์โทรภายใน 1205,1206

อีเมล์ : i.rassamee@gmail.com

อ.ดร. กฤษฏิ์ ชัยรัตน์

การศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Magister Artium (Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, Volkskunde/ Europäische Ethnologie, Mediävistik und Germanistische Linguistik), Ludwig-Maximilians Universität / Dr. phil. (Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Germanistische Linguistik), Ludwig-Maximilians Universität

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 205 เบอร์โทรภายใน 1205, 1206

อีเมล์ : krisdi.c@ku.th

อ. วีรวุฒิ สินธุพัฒนพันธุ์

การศึกษา : อ.บ. ภาษาเยอรมัน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562 / M.A. Auslandsgermanistik - Deutsch als Fremdsprache Friedrich-Schiller-Universität Jena, 2022

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน. 1 ห้อง 207 เบอร์โทรภายใน 1207

อีเมล์ : weerawut.si@ku.ac.th

Mr. Michael Bourguignon

การศึกษา : Bachelor of Art– University at LEIPZIG,Germany

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 205 เบอร์โทรภายใน 1205,1206

อีเมล์ : fhummab@ku.ac.th,michael.bo@ku.th

Mr. Tom Reipschlager

การศึกษา : Master of Arts (German as a Foreign Language), Leipzig University, Germany

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 205 เบอร์โทรภายใน 1205,1206

อีเมล์ : fhumttr@ku.ac.th,tom.r@ku.th