หลักสูตรภาษาเยอรมัน

ผศ. ศลิษา เตรคุพ พุทธพงษ์ศิริพร / ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน

การศึกษา : ค.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง(ภาษาเยอรมัน-ภาษาไทย) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / M.A. in German as a Foreign Language, Universität Kassel, Germany

ความเชี่ยวชาญ : Second Language Acquisition, Sociolinguistics, Learning Theories

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1-207/1208

อีเมล์ : salisagerman@yahoo.com

อ. พงศกร แจ่มจำรัส

การศึกษา : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 (ภาษาเยอรมัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ : ภาษาศาสตร์โครงสร้าง, ภาษาศาสตร์เชิงสังคม และความหลากหลายทางภาษาในภาษาเยอรมัน

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ

อีเมล์ : p.jamjumrus@hotmail.com

อ. รัศมี วุฒิไกรเกรียง

การศึกษา : Schulbildung und Studium 06/2009 - 09/2011 Magisterstudium an der Chulalongkorn Universität, Bangkok, Philosophische Fakultät, Hauptfach Deutsch.

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ

อีเมล์ : i.rassamee@gmail.com

อ.ดร. กฤษฏิ์ ชัยรัตน์

อ.ดร. พรพรรณ พิริยะสุรวงศ์

การศึกษา : B.A. in Spanish (First Class Hons.), Chulalongkorn University (2552) M.A in Investigation in Spanish Language, University of Complutense de Madrid (2556) Ph.D in Spanish Language and Literatures, University of Complutense de Madrid (2560)

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : ห้อง 209 มน.1

อีเมล์ : piriya.pornpan@gmail.com