หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร. กรพินธ์ ผรณาปิติ

การศึกษา : อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 / ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 / ศศ.ด. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 306/3 เบอร์โทรภายใน 1313

อีเมล์ : fhumkpp@ku.ac.th

อ. กฤตยา งามประดิษฐ์ (อังเกอร์)

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553 / ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด), 2555

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 303/3 เบอร์โทรภายใน 1324

อีเมล์ : krittaya.n@ku.th / krittaya.ngampradit@gmail.com

ผศ.ดร. กิตตินาถ เรขาลิลิต (ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์)

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 / อ.ด. ภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 403/3 เบอร์โทรภายใน 1424

อีเมล์ : fhumknr@ku.ac.th

อ.ดร. จรินธร ไพศาลสิทธิกานต์

การศึกษา : ศศ.บ. การแปล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 / M.A. (TESOL) California State University, USA, 2550 / PhD. Language and Literacies Education Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto, Canada 2020

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 411/5 เบอร์โทรภายใน 1415

อีเมล์ : jarinthorn.p@ku.th

ผศ.ดร. จารุดา รัชนี ณ อยุธยา

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 / M.A. (TESOL) Monash University Australia 2550 / ศศ.ด. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 405/1 เบอร์โทรภายใน 1426

อีเมล์ : jaruda.s@ku.th

อ.จงเจตน์ อยู่ชาวไร่

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560 / ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2564

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/2 เบอร์โทรภายใน 1345

อีเมล์ : jongjet.yo@ku.th

ผศ. ชาริติ ขวัญเมือง / ประธานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) / (ประธานศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง)

การศึกษา : ร.บ. การระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543 / ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 303/7 เบอร์โทรภายใน 1326

อีเมล์ : charitibee@gmail.com

อ.ดร. ชญาตา วิริยะ

การศึกษา : ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 / ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 / ศศ.ด. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 405/3 เบอร์โทรภายใน 1429

อีเมล์ : chayata.v@ku.th

อ. ชรินทร์วิชญ์ สีดานนท์

การศึกษา : อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 303/2 เบอร์โทรภายใน 1320

อีเมล์ : charinwit.tan2@gmail.com

อ.ดร. ชุติมา บุญปริตร

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล 2551 / ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ด้านการสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2555 / ศศ.ด. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/11 เบอร์โทรภายใน 1336

อีเมล์ : chutima.bunp@ku.th

อ. ณัฐนันท์ ตาบเพ็ชร์

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548 / รป.บ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 / ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 306/4 เบอร์โทรภายใน 1314

อีเมล์ : natnan.t@ku.th

ผศ.ดร. ณิชยา วัฒนวรกิจกุล / (ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

การศึกษา : อ.บ. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 / ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548 / Ed.D. (Language Education) University of Leeds, UK, 2014

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 411/3 เบอร์โทรภายใน 1416

อีเมล์ : nitchaya.b@ku.th

อ. ณัฐพล บุณยอุดมศาสตร์

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555 / ศศ.ม. ภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : -

อีเมล์ : b.natthapol@hotmail.com

อ. ติโรธ ทองนวล

การศึกษา : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 / อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 308/1 เบอร์โทรภายใน 1309

อีเมล์ : mrtirote@yahoo.com

อ.ดร. ธารินี บุญยืน / กรรมการภาควิชาและเลขานุการ

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545 / ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549 / Ph.D. English Language Teaching มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/4 เบอร์โทรภายใน 1344

อีเมล์ : tharinee.b@ku.th

อ. ธัชชัย ตันชนะประดิษฐ์

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 / ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 409 เบอร์โทรภายใน 1435,1438, 1440

อีเมล์ : tatchai.tan@gmail.com

อ.ธีรัตม์ ฉวีวรรณ

การศึกษา : อ.บ. ภาษาอังกฤษ โทจีน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557 / ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 310/1 เบอร์โทรภายใน 1306

อีเมล์ : ch.theerat@gmail.com

อ. นฤทัย สุรพงรักตระกูล

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544 / อ.ม. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 408 เบอร์โทรภายใน 1410

อีเมล์ : naruthai.s@ku.th

ผศ. น้ำทิพย์ อนันต์ศุภมงคล / รองหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 / M.A. (TESOL) University of Canberra, Australia, 2541

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 304/4 เบอร์โทรภายใน 1318

อีเมล์ : namthip.t@ku.th

อ.ดร. ปรินดา จันโทริ

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545 / อ.ม. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 / ปร.ด. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2561

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 405/2 เบอร์โทรภายใน 1427

อีเมล์ : parinda.ja@ku.th

อ.ดร. ปรารถนา ศิวะถาวร

การศึกษา : อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 / ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2543 / ศศ.ด. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 310/4 เบอร์โทรภายใน 1308

อีเมล์ : prathana.s@ku.th

อ.ดร. ปัญจนิสภ์ ใจเผื่อแผ่ (ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์)

การศึกษา : ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 / ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 / Ph.D. Applied Linguistics Northern Arizona University USA, 2562

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 403/2 เบอร์โทรภายใน 1423

อีเมล์ : panjanit.c@ku.th

อ.ดร. ปาริชาติ ภูติรัตน์

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545 / M.A. Applied Linguistics University of Sydney Australia, 2547 / Ph.D. Linguistics University of Wisconsin-Milwaukee USA, 2555

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 303/8 เบอร์โทรภายใน 1328

อีเมล์ : parichart.ph@ku.th

ผศ. ผ่องอำไพ คงเจริญ

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 / ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 306/1 เบอร์โทรภายใน 1312

อีเมล์ : PONGAMPAI.k@ku.th

ผศ. พัฒนพงศ์ วงศ์เรณู / (ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายประสานงานอาจารย์ต่างชาติ)

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552 / ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 411/1 เบอร์โทรภายใน 1417

อีเมล์ : pattanapong.w@ku.th

ผศ. พิวัฒน์ หิตกร / (หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ)

การศึกษา : ว.บ. วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539 / ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้องหัวหน้าภาค เบอร์โทรภายใน 1301 / มน.1 ห้อง 304/3 เบอร์โทรภายใน 1317

อีเมล์ : piwath@hotmail.com

อ.ดร. เพ็ญนภา เรียบร้อย / (ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายประสานงานอาจารย์ต่างชาติ)

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549 / อ.ม. การแปล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 / ปร.ด. ภาษาอังกฤษศึกษา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/8 /เบอร์โทรภายใน 1342

อีเมล์ : pennapa.p@ku.th

ผศ. เพียงเดือน พรรณรุกข์

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542 / ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/7 เบอร์โทรภายใน 1334

อีเมล์ : peangduen.p@ku.th

ผศ.ดร. พณิตา ฉัตรานนท์ (ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ)

การศึกษา : อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 / M.Ed. (Instruction and Learning) University of Pittsburgh, USA, 2545 / Ph.D (TESOL) University of Manchester UK, 2551

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/6 เบอร์โทรภายใน 1343

อีเมล์ : phnita.k@ku.th

อ. พิเชฐ ประกายอนุรัตน์

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555 / อบ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 409 เบอร์โทรภายใน 1435,1438, 1440

อีเมล์ : pichet-pp@hotmail.com

อ.ดร. ภัทร์ศรียรรยงค์ สังข์รุ่ง

การศึกษา : ร.บ. การเมืองและการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544 / ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 / ศศ.ด. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 310/2 เบอร์โทรภายใน 1311

อีเมล์ : patsriyanyong.s@ku.th

รศ.ดร. มนตรี ตั้งพิชัยกุล / (ประธานคณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา), (ประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัย)

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 / M.A. Applied Linguistics, Bond University Australia, 2542/ Ph.D. Linguistics, Macquarie University, 2552

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 310/3 เบอร์โทรภายใน 1307

อีเมล์ : newmontri@gmail.com, fhummtt@ku.ac.th

อ. มิรา มาเจริญ

การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปาชีพ เอกการเดินทางและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551 ปริญญาโท ศศ.ม คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2565

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 303/1 เบอร์โทรภายใน 1323

อีเมล์ : miramacharoen@gmail.com

ผศ.ดร. มิ่งขวัญ ว่องสันตติวานิช / (ประธานฝ่าย HR และ KPI)

การศึกษา : อ.บ. ภาษาญี่ปุ่น (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 / M.A. Contemporary Asian Analysis The University of Melbourne, Australia, 2545 / ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 / ปร.ด. ภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/14 เบอร์โทรภายใน 1339

อีเมล์ : mingkwan.w@ku.th

อ. วรรณศิริ ธรรมานุรักษ์

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543 / ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545 / M.A. (TESOL Studies) University of Queensland Australia, 2550

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 407 เบอร์โทรภายใน 1443,1445,1439

อีเมล์ : wannasiri.t@ku.th

อ. วรางรัตน์ ดวงแสง

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 / ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 408 เบอร์โทรภายใน 1410

อีเมล์ : warangrut.d@ku.th

ผศ.ดร. วรวุฒิ จรุงคงเดช / (ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและกลุุ่มวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตทั่วไป)

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2544 / ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550 / ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2555

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 405/4 เบอร์โทรภายใน 1429

อีเมล์ : woravut.j@ku.th

ผศ.ดร. ศิริพร เลิศไพศาลวงศ์

การศึกษา : ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 / ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 / Ph.D. (Linguistics) University of Wisconsin-Milwaukee USA, 2558

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 403/1 เบอร์โทรภายใน 1422

อีเมล์ : siriporn.l@ku.th

อ.ดร. ศุภารีย์ อิ่มพิทักษ์

การศึกษา : อ.บ. สารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 / M.A. Applied Linguistics University of Queensland, Australia, 2547 / M.A. Research University of Reading, UK, 2553 / Ph.D. Applied Linguistics Newcastle University UK, 2562

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 303/9 เบอร์โทรภายใน 1327

อีเมล์ : suparee.i@ku.th

อ.ดร. สาวิกา วราภรณ์ / (ประธานคณะกรรมการตารางสอน)

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552 / ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2554 / Ph.D. English Language Teaching มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 407 เบอร์โทรภายใน 1445, 1443, 1439

อีเมล์ : savikav@gmail.com

รศ.ดร. สุจรรยา วิลาวรรณ

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533 / M.A. (TESOL) Eastern Michigan University, USA, 2536 / Ph.D. Discourse analysis University of Leeds, UK, 2549

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/15 เบอร์โทรภายใน 1338

อีเมล์ : sujunyab@yahoo.com

อ. สุรีย์พร ชินเศรษฐกิจ

การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547 / M.Ed. (TESOL) Seattle University USA, 2550

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 403/4 เบอร์โทรภายใน 1425

อีเมล์ : sureeporn.c@ku.th

อ.ดร. อินทิรา บำรุงสาลี

การศึกษา : อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 / อ.ม. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 / PhD. Translation Studies University of Warwick UK, 2557

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 411/4 เบอร์โทรภายใน 1413

อีเมล์ : intira.b@ku.th

อ. อธิชา แก้วสุขสมบัติ

การศึกษา : อ.บ. ภาษาอังกฤษและประวัติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 MA Romantic and Victorian Literary Studies (Distinction), Durham University, UK, 2566

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 308/2 เบอร์โทรภายใน 1310

อีเมล์ : aticha.kae@ku.th

Ms. Caroline Angelique Favier

การศึกษา : สาขา Dietetics จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และได้รับประกาศนียบัตรทางด้านการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ใช้ภาษาอื่นๆ (CELTA) ของ University of Cambridge (ESOL Examinations) และได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขา Curriculum and Instruction ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 306/2 เบอร์โทรภายใน 1315

อีเมล์ : carolineangelique.f@ku.th

Mr. Craig Perkins

การศึกษา : Bachelor of Arts In Human Movement Studies- The University of Wales,UK"

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 303/4 เบอร์โทรภายใน 1330

อีเมล์ : craig.p@ku.th, pcb05cp@googlemail.com

Mr. David Andrew Jarrell

การศึกษา : Bachelors of Arts from The University of North Carolina

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 411/7 เบอร์โทรภายใน 1414

อีเมล์ : davidandrew.j@ku.th

Mr. Jonatan Hernandez Garrido

การศึกษา : Bachelors Degree in English – UNIVERSITY OF RIOJA (SPAIN) - UNIVERSITY OF MANCHESTER (ENGLAND)

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 410 เบอร์โทรภายใน 1411

อีเมล์ : jonathan.jh611@gmail.com

Mr. Justin Lee Getz

การศึกษา : Bachelor of Arts in Earth Science – Kean University

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/1 เบอร์โทรภายใน 1331

อีเมล์ : justin.g@ku.th, just999in@gmail.com

Mr. Krzysztof Rajtar

การศึกษา : MA in English Philology, Jagiellonian University ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 411/2

อีเมล์ : krzysztof.r@ku.th

Mr. Raf L.E. Vervoort

การศึกษา : Bachelor’s degree in Economics and Political Science – University of Dublin,Belgium

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 303/5 เบอร์โทรภายใน 1325

อีเมล์ : raf.v@ku.th, vraf@yahoo.com

Mr. Scott Douglas Bowen

การศึกษา : Master of Arts in Asian Science - The University of Hawai’l ,USA

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/9 เบอร์โทรภายใน 1335

Mr. Steven David Leggatt

การศึกษา : B.A./Communicative Thai Language for Foreigners, Kasetsart University ประเทศไทย

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 411/6 เบอร์โทรภายใน 1412

อีเมล์ : leggatt.d@ku.th

Mr. Steven Neal Russell

การศึกษา : Bachelor of ArtsIn Accounting and Finance- Middlesex University,UK

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/3 เบอร์โทรภายใน 1332

อีเมล์ : stevenneal.r@ku.th

Mr. Francisco Eurico Lemos Pires Muller

การศึกษา : Master of Applied Linguistics, Monash University ประเทศ ออสเตรเลีย

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 304/1 เบอร์โทรภายใน 1316

อีเมล์ : Euricomuller@gmail.com, franciscoeuricolemospires.m@ku.th

Mr. Nicolas John Ryan Williams

การศึกษา : Bachelor of Music,University OF THE Witwatersrand,Johannesburg,South Africa

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/12 เบอร์โทรภายใน 1340

อีเมล์ : fhumncl@ku.ac.th,nicolasjohnryan.w@ku.th

Mr. Justin Daniel Bowman

การศึกษา : Bachelor of Science,California State Polytechnic University,Pomona,USA

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 410 เบอร์โทรภายใน 1411

อีเมล์ : fhumjtb@ku.ac.th,justindaniel.b@ku.th