คณะกรรมการบริหารภาควิชาภาษาต่างประเทศ

แผนผังคณะกรรมการบริหารภาควิชาภาษาต่างประเทศ

ผศ. พิวัฒน์ หิตกร

หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ

ผศ. น้ำทิพย์ อนันต์ศุภมงคล

รองหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ

รศ.ดร. มนตรี ตั้งพิชัยกุล

กรรมการภาควิชา

ผศ.ดร. ณิชยา วัฒนวรกิจกุล

กรรมการภาควิชา

อ. วันถวิล วงศ์วานิช

กรรมการภาควิชา

ผศ. ศลิษา เตรคุพ พุทธพงษ์ศิริพร

กรรมการภาควิชา

อ.ดร. ธารินี บุญยืน

กรรมการภาควิชาและเลขานุการ