คณะกรรมการบริหารภาควิชาภาษาต่างประเทศ

แผนผังคณะกรรมการบริหารภาควิชาภาษาต่างประเทศ

ผศ. พิวัฒน์ หิตกร

หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ

อ. วรรณศิริ ธรรมานุรักษ์

รองหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ

รศ.ดร. มนตรี ตั้งพิชัยกุล

กรรมการภาควิชา

ผศ.ดร. ณิชยา วัฒนวรกิจกุล

กรรมการภาควิชา

อ. วันถวิล วงศ์วานิช

กรรมการภาควิชา

ผศ. ศลิษา เตรคุพ พุทธพงษ์ศิริพร

กรรมการภาควิชา

อ.ดร. ศุภารีย์ อิ่มพิทักษ์

กรรมการภาควิชา

อ. ณัฐพล บุณยอุดมศาสตร์

กรรมการภาควิชาและเลขานุการ