ประชาสัมพันธ์: ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มีความประสงค์เปิดรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ จำนวน 1 อัตรา

09-12-2022